menu

ProfiWH - Nepřetržitá péče o Vaše data. Hostujte profesionálně - webhosting, serverhosting. Registrace až 90 domén. Hosting již od 29 Kč. Vysoká dostupnost a spolehlivost všech serverů - automatické zálohování veškerých dat. Přístup ke všem službám přes S

hosting, serverhosting, asp, php5, php7, mysql4, mysql5, access, levny, profesionalni, webhosting, hostovani, databaze, mariaDB

Zákaznická sekce
IceWarp WebMail
IceWarp MailAdmin
phpMyAdmin
PostgreSQL

General Data Protection Regulation

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost ProfiHOSTING s.r.o., IČO: 27844765, se sídlem Olomouc - Slavonín, Brněnská 412/59, PSČ 78301, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 43305 (dále jen „ProfiHOSTING“), prohlašuje, že veškeré zpracovávané osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Bezpečí Vašich osobních údajů je pro ProfiHOSTING prioritou.

ProfiHOSTING je ve smyslu Obecného nařízení o ochraně údajů (Nařízení (EU) 2016/679) správcem Vašich osobních údajů, tj. shromažďuje, uchovává a využívá (i jinak zpracovává) Vaše osobní údaje pro výkon své podnikatelské činnosti (jednotlivé účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány, jsou blíže vymezeny níže).

Tyto Zásady ochrany osobních údajů se vztahují na všechny osobní údaje shromážděné ProfiHOSTING během Vašeho používání interního informačního systému ProfiHOSTINGu (dále jen „Internetové stránky“) a dále na základě plnění smlouvy mezi Vámi a ProfiHOSTING, právní povinnosti, oprávněného zájmu ProfiHOSTING nebo uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů, a to prostřednictvím Internetových stránek nebo například při koupi všech našich služeb.

Zásady ochrany osobních údajů popisují účely zpracování osobních údajů, způsoby využívání osobních údajů, informují o jednotlivých kategoriích zpracovávaných osobních údajů, jednotlivých příjemcích osobních údajů, době uchování osobních údajů a o Vašich právech ve vztahu k ochraně osobních údajů.


ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje mohou být společností ProfiHOSTING zpracovávány zejména pro tyto účely:

  • Plnění smluvního vztahu (například při využívání našich služeb)
  • Správa uživatelských účtů subjektu údajů (například při zadání osobních údajů v elektronických formulářích dostupných na Internetových stránkách)
  • Zasílání obchodních sdělení a nabídka výrobků a služeb (ProfiHOSTING může zasílat obchodní sdělení a nabízet výrobky a služby prostřednictvím pošty, e-mailu, SMS nebo telefonního hovoru)
  • Účetní a daňové účely (plnění právních povinností ve smyslu účetní a daňové legislativy)
  • Plnění ostatních zákonných povinností (mezi ostatní zákonné povinnosti, které ProfiHOSTING plní, patří například poskytování informací orgánům činným v trestním řízení, případně dalším orgánům veřejné moci)


ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE

ProfiHOSTING je oprávněno zpracovávat následující osobní údaje dle účelu, pro který je od jednotlivých subjektů údajů získalo:

Údaje subjektů údajů Účely zpracování
Jméno a příjmení Plnění smluvního vztahu, Správa uživatelských účtů subjektu údajů, Zasílání obchodních sdělení a nabídka produktů a služeb, Účetní a daňové účely, Plnění ostatních zákonných povinností
Kontaktní adresa Plnění smluvního vztahu, Zasílání obchodních sdělení a nabídka výrobků a služeb, Účetní a daňové účely, Plnění ostatních zákonných povinností
E-mail Plnění smluvního vztahu, Správa uživatelských účtů subjektu údajů, Zasílání obchodních sdělení a nabídka výrobků a služeb, Plnění ostatních zákonných povinností
Telefonní číslo Plnění smluvního vztahu, Správa uživatelských účtů subjektu údajů, Zasílání obchodních sdělení a nabídka výrobků a služeb, Plnění ostatních zákonných povinností
Číslo účtu Plnění smluvního vztahu, Účetní a daňové účely
IČO, DIČ Plnění smluvního vztahu, Účetní a daňové účely, Plnění ostatních zákonných povinností


Osobní údaje jsou v ProfiHOSTING zpracovávány jak manuálně, tak automatizovaně. K automatizovanému zpracování osobních údajů dochází pro účely plnění smluvního vztahu s Vámi, zejména k zajištění vnitřních procesů v rámci ProfiHOSTING, které jsou nezbytné pro zajištění provozu služeb poskytujících klientům. K automatizovanému zpracování osobních údajů dále dochází v případech, kdy byl z Vaší strany udělen souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely zasílání personalizovaných marketingových sdělení.

ProfiHOSTING je oprávněno shromažďovat, uchovávat a využívat určité informace prostřednictvím automatizovaných prostředků, např. statistické informace kdykoliv navštívíte Internetové stránky.

PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Jako subjekt údajů máte níže uvedená práva, která pro Vás z právních předpisů vyplývají, a která můžete kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) požadovat vysvětlení v případě podezření, že zpracováním osobních údajů je narušena ochrana osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, (iv) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (v) na omezení zpracování osobních údajů, (vi) na přenositelnost údajů a (vii) právo vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků. Zároveň máte možnost obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), u kterého můžete uplatnit případnou stížnost.

Právo na přístup k osobním údajům: chcete-li vědět, jestli o Vás ProfiHOSTING zpracovává osobní údaje, máte právo získat informace o tom, jestli jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte také právo k Vašim osobním údajům získat přístup. V případě opakované žádosti bude ProfiHOSTING oprávněno za kopii poskytnutých osobních údajů účtovat přiměřený poplatek. O takovém postupu Vás budeme informovat.
Právo na opravu nepřesných a nepravdivých osobních údajů: v případě, že máte pocit, že o Vás ProfiHOSTING zpracovává nepřesné či nepravdivé osobní údaje, máte právo požadovat jejich opravu. ProfiHOSTING opravu provede bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na technické možnosti.
Právo požadovat vysvětlení: pokud máte podezření, že ProfiHOSTING zpracováním Vašich osobních údajů narušuje ochranu Vašeho osobního a soukromého života nebo že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, můžete po ProfiHOSTING požadovat vysvětlení.
Právo na výmaz: v případě, že požádáte o výmaz, ProfiHOSTING vymaže Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) to ProfiHOSTING ukládá zákonná povinnost.
Právo na omezení zpracování osobních údajů: v případě, že nemáte zájem na výmazu, ale pouze na dočasném omezení zpracování Vašich osobních údajů, můžete po ProfiHOSTING požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů.
Právo na přenositelnost údajů: v případě, že chcete, aby ProfiHOSTING Vaše osobní údaje předalo třetímu subjektu, můžete využít svého práva na přenositelnost údajů. V případě, že by výkonem tohoto práva byla dotčena práva a svobody třetích osob, ProfiHOSTING nebude moci Vaší žádosti vyhovět.
Právo vznést námitku: máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely ochrany oprávněných zájmů ProfiHOSTING. V případě, že ProfiHOSTING neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, zpracování na základě Vaší námitky ukončí bez zbytečného odkladu.

Při realizaci Vašich práv se na nás obracejte e-mailem na gdpr@profiwh.eu. ProfiHOSTING si vyhrazuje právo přiměřeným způsobem ověřit identitu subjektu údajů uplatňujícího výše uvedená práva.

Máte-li zájem o zpracovatelskou smlouvu, tak vzor stažení ZDE. Smlouvu si prosím vytiskněte, podepište a zaštele nám ji poštou nebo elektronicky na email gdpr@profiwh.eu.

Tyto zásady zpracování osobních údajů jsou účinné od 25. května 2018.